Hovedseksjon

Strategisk plan

Oslo VO Servicesenter har tre fagavdelinger og en stabsavdeling med til sammen 48 ansatte.

Hovedoppgavene til Servicesenteret er inntak til all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring i Oslo, kurs og prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven, samt veiledning om voksenopplæring og karriereveiledning for alle Oslos innbyggere.

2022 har vært et travelt år for Sese. Blant annet ble et eget team opprettet for å administrere inntaket til voksenopplæringen for deltagere med kollektiv beskyttelse, til sammen over 800 personer.
I forbindelse med innføringen av Integreringsloven har også nye oppgaver som kompetansekartlegging og karriereveiledning av deltagere i introduksjonsprogrammet blitt lagt til Servicesenteret.
Nye nettsider og bookingsløsninger har også vært prioritert i 2022 ettersom behovet til Oslos innbyggere om mere fleksible og digitale løsninger har endret seg etter perioden med Covid-19.

2023 vil fortsatt preges av flyktningstrømmen fra Ukraina og inntaket til voksenopplæringen, men også opprettelsen av samfunnskunnskapskurs på ukrainsk og det økende behovet for karriereveiledning for alle Oslos innbyggere.
Andre prioriterte oppgaver vil være å bygge opp kompetansen på realkompetansevurdering (RKV) for grunnskolen.

I 2023 vil vi også jobbe med å systematisere og effektivisere informasjon vi gir til andre aktører og veisøkere. Blant annet med å jobbe mer med informasjonsstrategi, hvilke plattformer vi bruker for å nå ulike grupper, og hvordan vi eventuelt kan tilby mer gruppeveiledninger.

Vi ser også behov for mer systematisk samarbeid med NAV om veisøkere, men også hvordan Karriere Oslo kan ta sin rolle som et kompetansesenter.
Ny søknadsportal for VGO i VISMA krever mye arbeid med pilotering og dialog med VISMA, og det er behov for utarbeidelse av nye prosesser i inntaket i samarbeid med SESE og de aktuelle voksenopplæringssentrene. MFY og veien mot fullføringsreformen krever og vil også kreve en del ressurser.